Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ich ochrana je pre nás úplnou samozrejmosťou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti sospracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov. 

Pojmy 

 • osobný údaj–akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod., 
 • dotknutá osoba–fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú, 
 • spracúvanie osobných údajov–činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi, 
 • prevádzkovateľ –fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa, 
 • sprostredkovateľ –fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre sprostredkovateľa v jeho mene, 
 • účel–dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, 
 • osobitné kategórie osobných údajov–citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby, 
 • oprávnený záujem–záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa, 
 • profilovanie–akékoľvek automatické spracúvanie osobných údajov, ktoré je používané s cieľom vyhodnotiť konkrétne osobné podmienky, napríklad potreba krytia individuálnych rizík, 
 • cookies–sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na webe, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov, 
 • geolokalizačné údaje–údaje o geografickej polohe napríklad mobilného zariadenia alebo počítača, 
 • sociodemografické údaje–informácie štatistického charakteru, napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, 
 • príjemca –fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované, 
 • produkt –poisťovacie a iné produkty a služby, ktoré ponúkame, 
 • služba–akákoľvek zo služieb, ktoré Vám ponúkame, teda naše produkty a služby ponúkané online a ich podpora. 

Právny rámec 

Európsky rámec: 

 • Charta základných práv EURÓPSKEJ ÚNIE 
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb prispracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) 

Národná legislatíva: 

 • Ústava Slovenskej republiky (publikovaná pod č. 460/1992 Zb.) 
 • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

V súvise so spracúvaním Vašich osobných údajov zo strany Comprex, s.r.o., ako prevádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame(ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/676 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov(ďalej len „Nariadenie“). 

Prevádzkovateľ osobných údajov 

Comprexs.r.o., sídlo Ľudovíta Stárka 2870, 911 05 Trenčín, IČO: 36309028, IČ DPH: SK 2020176653. Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 11608/R. (ďalej len Comprex). 

Účely spracúvania osobných údajov zo stranyComprex s.r.o.

 • Uzatváranie, evidenciaa správa obchodných zmlúv vrátane starostlivosti o klienta (napr. Služba elektronickej korešpondencie). 
 • Vybavovanie obchodných prípadov. 
 • Spracúvanie osobných údajov v rámci účtovníctva. 
 • Ponuka produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci marketingu. 

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je štandardne plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákon č. 513/1991 Zb.) najmä uzatvorenie a plnenie obchodných zmlúv, oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov Comprex s.r.o.a komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta(účel ponuky produktov a služieb a poskytovanie informácií v rámci marketingu). Comprex s.r.o. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu stanovenú zákonom č. 513/1991Zb. Spracúvanie osobných údajov v prípade udelenia súhlasu je možné počas doby udelenia súhlasu. 

Práva dotknutej osoby 

 • Právo požadovať prístup k svojim osobným údajom 
 • Právo na opravu osobných údajov 
 • Právo na výmaz osobných údajov 
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov 
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov 
 • Právo na prenosnosť osobných údajov 
 • Právo odvolať daný súhlas na spracúvanie osobných údajov, ak je tento právnym základom spracúvania 
 • Právo obrátiť sa na ÚnOOÚ Slovenskej republiky 

Uvedené práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až21 Nariadenia. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s Nariadením a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. VočiComprex s.r.o. si dotknutá osoba môže práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa môžu takto poskytnúť za predpokladu, že dotknutá osoba preukázala svoju totožnosť. 

Kde môţete práva uplatniť 

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti Comprexs.r.o., alebotelefonicky na linke +421 32743 7874, poslaním e-mailu na adresu info@comprex.skalebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. 

Náležitosti odvolania súhlasu 

Kto odvolanie podáva:Uveďte prosím Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia. Uveďte, komu odvolanie podávate. Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali Vaše osobné údajena marketingové účely. Ak by ste radi dostávali len vybrané ponuky, uveďte, prosím, aké, aby sme Vám mohli vyhovieť. Váš vlastnoručný podpis.


Cookies

Čo sú to súbory cookie?

Textové súbory, ktoré webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď začnete používať webovú stránku.

 • Súbory cookie prvej strany sú súbory cookie, ktoré sa ukladajú pri návšteve webovej lokality. Potom ich môže čítať len príslušná webová stránka. Okrem toho môžu webové stránky potenciálne využívať externé služby, ktoré tiež ukladajú svoje vlastné súbory cookie - tzv. súbory cookie tretích strán.
 • Trvalé súbory cookie sú súbory cookie, ktoré boli uložené vo vašom počítači a po zatvorení prehliadača sa automaticky nevymažú - na rozdiel od dočasných súborov cookie, ktoré sa po zatvorení prehliadača vždy vymažú.

Čas uloženia súborov cookie v počítači používateľa je určený ich povahou. Niektoré súbory cookie sú obmedzené trvaním relácie (tzv. súbory cookie relácie). Tieto súbory cookie existujú len počas fungovania webového prehliadača a po jeho zatvorení sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie sú trvalé ("trvalé súbory cookie"). Tieto súbory cookie zostávajú vo webovom prehliadači po jeho zatvorení až do určitého dátumu alebo kým ich používateľ ručne neodstráni. Tieto súbory cookie sa môžu použiť na identifikáciu počítača správcu pri opätovnom spustení webového prehliadača a prehliadaní internetu. Súbory cookie neovplyvňujú technické používanie počítača a neobsahujú žiadne vírusy ani iné hrozby.

Súhlas s používaním súborov cookie nie je podmienkou návštevy webovej stránky. Pri návšteve našej webovej stránky máte možnosť prijať alebo odmietnuť voliteľné súbory cookie.Kliknutím na "Prijať všetky súbory cookie" prijmete všetky súbory cookie, kliknutím na "Odmietnuť všetky" zabránite ukladaniu voliteľných súborov cookie na vašej webovej stránke. Technické súbory cookie nemožno odmietnuť, funkčnosť webovej stránky od nich závisí. Pred súhlasom alebo nesúhlasom sa ukladajú len technické súbory cookie. Voliteľné súbory cookie používame na anonymizované rôzne štatistiky týkajúce sa prehliadania našich webových stránok používateľmi a služieb na reklamné účely.

Táto webová stránka používa tieto súbory cookie a podobné technológie.

Technické súbory cookie

NázovSlužbaUčel
 cookiepermissionsúhlas so súbormi cookieuloží vaše nastavenia súborov cookie (aby sa vás stránka nepýtala znova a znova).
 jpanesliders_panel-slidersslideshowpodržanie pozície aktuálneho snímku
 PHPSESSIDpoužívanie webuzachovanie kontextu používateľa na webe
xDetectDevicedetekcia zariadeniana základe zistení zariadení upravíme dizajn stránky tak, aby vyzerala správne na všetkých zariadeniach.
xDetectBrowserdetekcia prehliadačana základe zistení prehliadača upravíme dizajn webovej stránky tak, aby vyzerala správne vo všetkých prehliadačoch.
recaptchaGoogle recaptchazber údajov z analýzy rizík na určenie skutočného návštevníka stránky alebo robota
mapy a umiestneniezisťovanie polohy používateľapodľa voľby používateľae

Voliteľné súbory cookie

Vaše údaje spracúvame v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov na tieto účely: spätná väzba od návštevníkov vo forme analytických štatistík o používaní webových stránok, ukladanie alebo prístup k informáciám vo vašom zariadení, meranie obsahu, reklama a vývoj produktov. Ak návštevník nedá súhlas, tieto súbory cookie sa neukladajú.